Конференція «Зцілюючи родину — будуємо майбутнє»
публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ от 27 января 2017 г.
Конференція «Зцілюючи родину - будуємо майбутнє»

27 січ­ня 2017 року в місті Херсоні на само­му висо­ко­му рів­ні, від­бу­ла­ся облас­на кон­фе­рен­ція «Зцілюючи роди­ну — будує­мо май­бут­нє».
Організаційний комі­тет, готу­ю­чи цей захід, спро­міг­ся запро­по­ну­ва­ти всім учас­ни­кам кон­фе­рен­ції сучас­ний під­хід в обго­во­рен­ні та висвіт­лені про­блем родин що опи­ни­ли­ся у склад­них жит­тєвих обста­ви­нах, та попе­ре­джен­ня тако­го соціаль­но­го яви­ща, як сиріт­ство.
Особлива ува­га була направ­ле­на також у бік гро­мадсь­ких і релі­гій­них органі­за­цій, біз­не­су, ЗМІ та дер­жав­них уста­нов, щоби вив­чи­ти їхню роль у фор­му­ван­ні та покра­щен­ні сфе­ри соціаль­них послуг для мало захи­ще­них верств населення.

У дис­кусії на запро­шен­ня орг­ко­мі­те­ту, прий­ня­ли участь: Кулеба Микола Миколайович — упов­но­ва­же­ний Президента України з прав дити­ни; про­тоієрей Євгеній Сидоренко — насто­я­тель хра­му Святої Тройці, жур­наліст; Бабійчук Олександр Іванович – гене­раль­ний сек­ре­тар Українського біб­лій­но­го това­ри­ства; Маркелія Еліко Русланівна — голо­ва гру­зинсь­кої діас­по­ри «Ілорі» в Херсоні, гро­мадсь­кий діяч, під­при­є­ме­ць; Матіос Марія Василівна — українсь­ка пись­мен­ни­ця та уря­до­ве­ць, лау­ре­ат Шевченківської пре­мії з літе­ра­ту­ри; Миколаєнко Володимир Васильович – голо­ва Херсонської місь­кої ради; Міхєєва Олена Володимирівна — началь­ник служ­ба у спра­вах дітей ХОДА; Міхєєва Олена Володимирівна — началь­ник служ­ба у спра­вах дітей ХОДА.

Про усю серй­оз­ність тако­го захо­ду, гово­рить той факт, що серед запро­ше­них на кон­фе­рен­цію, були: упов­но­ва­же­ний Президента України з прав дити­ни; пред­став­ни­ки міс­це­вої, та облас­ної ради; пред­став­ни­ки цер­ков­них релі­гій­них об’єднань; бла­годій­ні та гро­мадсь­кі фон­ди, і органі­за­ції; пред­став­ни­ки біз­не­су, під­при­єм­ці; меце­на­ти, волон­те­ри; медич­ні пра­ців­ни­ки та пред­став­ни­ки соціаль­них служб. Серед запро­ше­них були також і пред­став­ни­ки Херсонського бла­годій­но­го фон­ду «СОФІЯ».
Інтелектуальним еква­то­ром кон­фе­рен­ції, ста­ла Панельна дис­кусія, учас­ни­кам якої, запро­по­ну­ва­ли дис­кусій­но обго­во­ри­ти мож­ли­во­сті спів­пра­ці гро­мадсь­ко­сті, релі­гій­них гро­мад, біз­не­су і вла­ди в подо­лан­ні кри­зи сім‘ї та сімей­них цін­но­стей у суспільстві.

Ни карье­ра, ни вещи, ни увле­че­ния, ни дру­зья не могут дать того сча­стья и бла­го­по­лу­чия, кото­рые дает семья…”

публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ от 27 января 2017 г.

Конференція «Зцілюючи родину — будуємо майбутнє»

Событие:

27 янва­ря 2017 г

Конференц зал

Підчас жва­во­го обго­во­рен­ня дис­кусій­ної теми, кожен із учас­ни­ків, поді­ли­вся своїм влас­ним аналітич­ним бачен­ням вирі­шен­ня цих сус­піль­них питань. Кулеба Микола Миколайович, упов­но­ва­же­ний Президента України з прав дити­ни, від­мітив той факт, що на Херсонській кон­фе­рен­ції серед при­сут­ніх дуже бага­то чоло­віків, і тому, за його сло­ва­ми, необ­хід­но в нашій українсь­кій куль­турі зао­хо­чу­ва­ти чоло­віків, прий­ма­ти саму актив­ну участь у спра­вах вихо­ван­ня дітей, і фор­му­ван­ня здо­ро­вої сім’ї. Більш того, він запро­по­ну­вав від­зна­ча­ти день бать­ка на дер­жав­но­му рів­ні. Матіос Марія Василівна — українсь­ка пись­мен­ни­ця з акцен­ту­ва­ла учас­ни­ків дис­кусії на важ­ли­во­сті збе­ре­жен­ня родин­них зв’язків, що доз­во­ляє сім’ям збері­га­ти, і при­мно­жу­ва­ти свої куль­тур­ні, духов­ні над­бан­ня. Як вис­но­вок дис­кусій­ної поле­міки, насто­я­тель хра­му Святої Тройці про­тоієрей Євгеній, під­крес­лив фун­да­мен­таль­ну роль церк­ви у збе­ре­жен­ні духов­них цін­но­стей, що є пріо­ри­те­том у фор­му­ван­ні здо­ро­вої родини.

І як доказ своєї духов­ної, сус­піль­ної пози­ції оте­ць Євгеній, звер­нув­шись до пред­став­ни­ків соціаль­них служб, ска­зав: «ми гото­ві пря­мо зараз взя­ти до ува­ги ті сім’ї, які пере­жи­ва­ють кри­зу у своє­му сімей­но­му жит­ті, і гото­ві нада­ти родині квалі­фі­ко­ва­ну духов­ну, пси­хо­ло­гіч­ну поміч у вирі­шен­ні тих про­блем, котрі зава­жа­ють людям роз­бу­до­ву­ва­ти і фор­му­ва­ти свою сім’ю»
Конференція, завер­ши­ла свою робо­ту під­пи­сан­ням Урочистого мемо­ран­ду­му про спів­пра­цю у сфері роз­вит­ку соціаль­них послуг та бла­годій­ництва на тери­торії Херсонської області.