Друга світова війна 19391946 роки: день пам’яті і примирення
Друга світова війна 1939- 1946 рр день пам’яті і примирення  - ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ
Друга світова війна 1939- 1946 рр день пам’яті і примирення - ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

Сучасна українсь­ка історія пере­жи­ває не про­сті часи фор­му­ван­ня своєї влас­ної історії, яка мусить відо­бра­жа­ти прав­ду, кот­ра в пер­шу чер­гу сто­суєть­ся нашо­го українсь­ко­го сус­піль­ства. А прав­да доз­во­лить нам закла­сти той фун­да­мент на яко­му буде збу­до­ва­на віль­на, демо­кра­тич­на дер­жа­ва в якій панує закон пра­ва, і цінуєть­ся людина. 

Про істо­рич­ні події 20-го століт­тя, про при­чи­ни та наслід­ки Другої світо­вої вій­ни, про пра­вильне, і муд­ре став­лен­ня до зга­ду­ван­ня цих істо­рич­них подій, йшло­ся в духовно-аналітичній про­гра­мі «Перехрестя думок», яка вий­ш­ла в пря­мий ефір на теле­ка­налі «Скіфія».

ПЕРЕХРЕСТЯ ДУМОК

6 трав­ня 2017 р., ТРК Скифія”

Ведучи теле­про­гра­ми про­тоієрей Євгеній, і жур­наліст Лідія Григор’єва в яко­сті гостей екс­пер­тів по заданій темі в студію пря­мо­го ефі­ру запро­си­ли кан­ди­да­та істо­рич­них наук, доцен­та кафед­ри історії України та мето­ди­ки викла­дан­ня Цибуленко Геннадія Васильовича, та гро­мадсь­ко­го дія­ча, політич­но­го аналіти­ка Зайченко Олега Григоровича. 

Найголовнішим акцен­том теле­дис­кусії ста­ли питан­ня, яки­ми учас­ни­ки про­гра­ми спро­мо­гли­ся про­аналі­зу­ва­ти події Другої світо­вої вій­ни, поди­ви­ти­ся на ньо­го, як на гло­баль­ний війсь­ко­вий кон­флікт в історії пла­не­ти, вияви­ти при­чи­ни най­біль­шої тра­гедії ХХ століт­тя, яка забра­ла жит­тя від 50 до 85 мільй­онів людей. Для самої України Друга світо­ва вій­на є насправ­ді націо­наль­на тра­гедія, під час якої україн­ці, поз­бав­лені влас­ної дер­жав­но­сті, зму­шені були вою­ва­ти за чужі інте­ре­си.
Також, особ­ли­ву ува­гу гості екс­пер­ті при­ді­ли­ли ува­гу тому патріо­тиз­му з яким наші україн­ці героїч­но захи­ща­ли свою дер­жа­ву не жалі­ю­чи самих себе.