Аналітичний погляд на перспективи розвитку Херсонщини
Духовно-аналітичний телевізійний проект «Перехрестя думок», існує з метою піднімати в прямому ефіри теми, які торкаються не лише духовного життя Херсонців, але й звертати увагу на ті суспільні, громадські, політичні події в яких ми всі живемо. Саме так відбулося під час суботнього прямого телеефіру
Духовно-аналітичний телевізійний проект «Перехрестя думок», існує з метою піднімати в прямому ефіри теми, які торкаються не лише духовного життя Херсонців, але й звертати увагу на ті суспільні, громадські, політичні події в яких ми всі живемо. Саме так відбулося під час суботнього прямого телеефіру

Духовно-аналітичний телевізій­ний про­ект «Перехрестя думок», існує з метою під­ні­ма­ти в пря­мо­му ефіри теми, які тор­ка­ють­ся не лише духов­но­го жит­тя Херсонців, але й звер­та­ти ува­гу на ті сус­піль­ні, гро­мадсь­кі, політич­ні події в яких ми всі живе­мо. Саме так від­бу­ло­ся під час суб­от­ньо­го пря­мо­го теле­е­фі­ру коли в студію за дис­кусій­ний стіл ведучі про­гра­ми про­тоієрей Євгеній і жур­наліст Лідія Григор’єва, запро­си­ли заступ­ни­ка голо­ви Херсонської ОДА з питань аграр­но­го і про­ми­сло­во­го ком­плек­су, туриз­му, еко­ло­гії та при­род­них ресур­сів Євгена Миколайовича Рищука.

У пер­шій частині про­гра­ми основ­на ува­га була зосе­ре­дже­на на темі подо­лан­ня кри­зо­вих ситу­а­цій у подруж­ньо­му жит­ті. Цього разу обго­во­рю­ва­ли­ся не про­сті сімей­ні обста­ви­ни, котрі були пов’язані з пору­шен­ням вір­но­сті між подружжям.

Духовно-аналітичний про­ект

ПЕРЕХРЕСТЯ ДУМОК

8 лип­ня 2017 р., ТРК Скифія”

Друга части­на про­гра­ми була при­свя­че­на пер­спек­ти­вам роз­вит­ку Херсонщини. Разом із гостем в студії аналітич­но аналі­зу­ва­ли те, як роз­ви­ваєть­ся в області тури­стич­на галузь, адже з тимча­со­вою втра­тою Криму, Херсонщина у цьо­му плані стає дуже при­ва­б­ли­вою для відві­дин тури­стів. Також, Євгеній Миколайович поді­ли­вся вра­жен­ня­ми щодо інве­сти­цій­них про­ек­тів, які допо­мо­жуть виве­сти область на новий рівень покра­щен­ня умов жит­тя. Цікаво було почу­ти інфор­ма­цію з пер­ших вуст гостя щодо малої кіль­ко­сті пра­во­слав­них гро­мад Київського патріар­ха­ту в тих рай­о­нах, які меж­ують із Кримом.

Телепрограма була завер­ше­на інфор­ма­цією про бла­годій­ний про­ект «Родинне дере­во», який здійс­нюєть­ся сила­ми Херсонського бла­годій­но­го фон­ду «СОФІЯ».