СВЯТО ПОКРОВИ У СВЯТО-ТРОЇЦЬКОМУ СКВЕРІ
СВЯТО ПОКРОВИ У СВЯТО-ТРОЇЦЬКОМУ СКВЕРІ Публикация Храма Святой Троицы Украина Херсон УПЦ 14 октября 2017 года

Зі свя­том Покрови Пресвятої Богородиці!
Сьогодні у Храмі Святої Тройці прой­ш­ла Святкова служ­ба і кон­церт в честь свя­та Покрови і Дня Захисника Вітчизни.
Під час служ­би був від­слу­же­ний моле­бень за захис­ни­ків України. Молитовно були зга­дані вої­ни, які покла­ли своє жит­тя за мир і ціліс­ність нашої Батьківщини.

Завершився ремонт фіз. кабінету дитячого онкоцентру при клінічній лікарні Лучанського
Публикация Храма Святой Троицы Украина Херсон УПЦ 6 октября 2017 года

Завершення ремон­ту фіз. кабі­не­ту дитя­чо­го онко­цен­тру при клініч­ній лікар­ні Лучанського
Можна дов­го вести дис­кусії, хто за що у місті від­по­ві­дає, і хто, що й кому винен. А мож­на про­сто жити з від­кри­тим для добра сер­цем і тво­ри­ти його без огля­ду на інших. Це щастя, коли є кому під­т­ри­ма­ти руки – і тим, хто добра потре­бує, і тим, хто його тво­рить.

Аналітичний погляд на перспективи розвитку Херсонщини
Духовно-аналітичний телевізійний проект «Перехрестя думок», існує з метою піднімати в прямому ефіри теми, які торкаються не лише духовного життя Херсонців, але й звертати увагу на ті суспільні, громадські, політичні події в яких ми всі живемо. Саме так відбулося під час суботнього прямого телеефіру

Духовно-аналітичний телевізій­ний про­ект «Перехрестя думок», існує з метою під­ні­ма­ти в пря­мо­му ефіри теми, які тор­ка­ють­ся не лише духов­но­го жит­тя Херсонців, але й звер­та­ти ува­гу на ті сус­піль­ні, гро­мадсь­кі, політич­ні події в яких ми всі живе­мо. Саме так від­бу­ло­ся під час суб­от­ньо­го пря­мо­го теле­е­фі­ру…

До міжнародного дня батька: духовний погляд на батьківство
К международному дню отца духовный взгляд на отцовство - ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

К меж­ду­на­род­но­му дню отца, кото­рый отме­чал­ся в Украине 18 июня, веду­щие теле­про­грам­мы про­то­и­е­рей Евгений, и жур­на­лист Лидия Григорьева глав­ную тему духовно-аналитической про­грам­мы «Перекресток мне­ний» посвя­ти­ли вопро­сам, кото­рые рас­кры­ва­ют роль отца в семье, и в обще­стве.…

День Святої Тройці — дух відродження та просвітництва!
День Святой Троицы – дух возрождения и просвещения! - ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

Накануне вели­ко­го собы­тия в исто­рии все­го чело­ве­че­ства — соше­ствие Святого Духа… О вопро­сах духов­но­го воз­рож­де­ния и культурно-образовательного про­све­ще­ния…

Сім’я: зміст і призначення — тема аналітичної програми
Семья: смысл и предназначение – тема аналитической программы - ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

В меж­ду­на­род­ный день семьи теле­эфир был посвя­щен вопро­сам, кото­рые рас­кры­ва­ют два осно­во­по­ла­га­ю­щих аспек­та темы Семья” — смысл и пред­на­зна­че­ние…

Друга світова війна 19391946 роки: день пам’яті і примирення
Друга світова війна 1939- 1946 рр день пам’яті і примирення  - ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

Сучасна українсь­ка історія пере­жи­ває не про­сті часи фор­му­ван­ня своєї влас­ної історії, яка мусить відо­бра­жа­ти прав­ду, кот­ра в пер­шу чер­гу сто­суєть­ся нашо­го українсь­ко­го сус­піль­ства…

Невивчені історичні уроки української революції 191721р.р.
Невыученные исторические уроки украинской революции 1917-21гг  - ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

События сто­лет­ней дав­но­сти, свя­зан­ные с укра­ин­ской рево­лю­ци­ей 191721гг. — имен­но тогда зарож­да­лись пер­вые рост­ки неза­ви­си­мо­го укра­ин­ско­го госу­дар­ства…

Великий піст — період духовних перетворень людини і суспільства
Великий пост – период духовных преобразований в жизни человека и в жизни общества – главные темы программы - ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

Обращая вни­ма­ние теле­зри­те­лей на вели­ко­пост­ный пери­од, про­то­и­е­рей Евгений пред­ло­жил посмот­реть на это цер­ков­ное уста­нов­ле­ние с пози­ции насто­я­ще­го вре­ме­ни…

Криза в сім’ї, групи «смерті» в соц.мережах, тарифи на транспорт
Кризис в семье, группы «смерти» в социальной сети «ВКонтакте», тарифы на общественный транспорт -  - ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

В этой суб­бот­ней про­грам­ме были под­ня­ты три основ­ные темы. В пер­вой части про­грам­мы обра­ти­ли вни­ма­ние на кри­зис­ную ситу­а­цию в семей­ной жиз­ни…

О фундаментальных основах института семьи и о благотворении
О фундаментальных основах института семьи и о благотворении в программе «Перекресток мнений» - ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

Особое вни­ма­ние было уде­ле­но граж­дан­ской ответ­ствен­но­сти чело­ве­ка, как лич­но­сти, участ­ву­ю­щей в жиз­ни и раз­ви­тии сво­е­го горо­да, сво­ей стра­ны.

Конференція «Зцілюючи родину — будуємо майбутнє»
публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ от 27 января 2017 г.

27 січ­ня 2017 року в місті Херсоні на само­му висо­ко­му рів­ні, від­бу­ла­ся облас­на кон­фе­рен­ція «Зцілюючи роди­ну — будує­мо май­бут­нє»..

Голодомор в Україні 193233 р.р. — причини і наслідки трагедії
Голодомор в Украине 1932-33 г.г. - причины и следствия ужасающей трагедии - ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

В Украине еже­год­но в чет­вер­тую суб­бо­ту нояб­ря на госу­дар­ствен­ном уровне отме­ча­ет­ся день памя­ти жертв голо­до­мо­ра 193233 годов…

Сучасна журналістика під прицілом суспільної думки
Современная журналистика под прицелом общественного мнения1- ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

Современная укра­ин­ская жур­на­ли­сти­ка, как и все укра­ин­ское обще­ство, пере­жи­ва­ет пери­од граж­дан­ско­го пре­об­ра­зо­ва­ния — эмо­ци­о­наль­ная дис­кус­сия в пря­мом эфи­ре…

Покрова Пресвятої Богородиці і День захисника України
Покрова пресвятой Богородицы и День защитника Украины - ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон

Праздник Покрова пре­свя­той Богородица, явля­ет­ся одним из самым люби­мых празд­ни­ков в наро­де. Его очень любят, и ожи­да­ют с осо­бы­ми душев­ны­ми чув­ства­ми…

Покрова пресвятої Богородиці в храмі і в Свято-Троїцькому сквері
Покрова пресвятой Богородицы в храме и в Свято-Троицком сквере - ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

Торжества, свя­зан­ные с Покровом пре­свя­той Богородицы, днем защит­ни­ка Украины и днем Украинского каза­че­ства…

Духовність і культура у формуванні суспільства
Влияние духовности и культуры на формирование гражданского общества - ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон

Сегодня укра­ин­ское обще­ство пере­жи­ва­ет пери­од очень тяже­лых судь­бо­нос­ных пре­об­ра­зо­ва­ний в поли­ти­че­ской, эко­но­ми­че­ской и соци­аль­ной жиз­ни наше­го госу­дар­ства…

День знань — початок нового навчального року
День знаний – начало нового учебного года публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

В этом году, по доб­рой тра­ди­ции, свя­щен­ни­ки хра­ма Святой Троицы при­ня­ли уча­стие в тор­же­ствен­ных меро­при­я­ти­ях в учеб­ных заве­де­ни­ях Шуменского мик­ро­рай­о­на, и не толь­ко…

Владислав Ковалев: помним… молимся… гордимся!
Владислав Ковалев: помним… молимся… гордимся!

Владислава Ковалева не ста­ло 29 авгу­ста. Под Иловайском, в печаль­но извест­ном кори­до­ре смер­ти, око­ло БМП, на кото­ром ехал Влад, разо­рва­лась мина. Ему было 30 лет…

Благословение на новый учебный год — Успение Пресвятой Богородицы
Благословение на новый учебный год в торжественный день Успения Пресвятой Богородицы публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

Торжественное празд­но­ва­ние Успение Пресвятой Богородицы — радост­ное духов­ное собы­тие для при­хо­жан и мно­го­чис­лен­ных гостей, школь­ни­ков, сту­ден­тов…

Второй Спас: Преображение Господа Иисуса Христа на горе Фавор!
Второй Спас: Преображение Господа Иисуса Христа на горе Фавор!

В Преображении Господа Иисуса Христа на горе Фавор нам пока­за­но новое, пре­об­ра­жен­ное и бла­го­дат­ное состо­я­ние чело­ве­ка и его физи­че­ской при­ро­ды…

День независимости Украины — современный взгляд на события
День независимости Украины - аналитический взгляд на события современной истории - ТРК Скифия публикации Храма Святой Троицы Херсон Украина УПЦ

24 авгу­ста Украина отме­ча­ет 25-летие со дня про­воз­гла­ше­ния акта о неза­ви­си­мо­сти госу­дар­ства. Духовно-аналитическая про­грам­ма «Перекресток мне­ний», ТРК Скифия”.